Paper Publications

Anbo Meng, Shu Chen, Zuhong Ou, Jianhua Xiao, Jianfeng Zhang, Shun Chen, Zheng Zhang, Ruduo Liang, Zhan Zhang, Zikang Xian, Chenen Wang, Hao Yin, Baiping Yan*, A novel few-shot learning approach for wind power prediction applying secondary evolutionary generative adversarial network, Energy, Volume 261, Part A, 27 August, 2022(SCI一区)

Release time:2023-02-16  Hits:

Translation or Not:no

Guangdong University of Technology Tel:020-39323866
Copyright @ 2020-2021 All rights reserved. Guangdong ICP No. 05008833

Click:| The Last Update Time:--| Open time:-- |MOBILE Version